Ababhali esiXhoseni

Xa sithetha ngababhali bakwaXhosa sibahlula kubini.

Amaqhawe ababhali bamanduloEdit

Amatsha-ntliziyo ababhali banamhlanjeEdit