AmaXhosa

Abantu abathetha isiXhosa njengolwimi lwenkobe.

AmaXhosa (isiNgesi: Xhosa people) — AmaXhosa liqela labantu baseMzantsi Afrika elifumaneka eMpuma Koloni . Aba ngabantu abathanda amasiko abo kakhulu kwaye bohlulwe ngokweziduko (Clan names) kunye neengingqi ezininzi . Ezona ziduko abohlulwe ngazo ngamaGcaleka , amaRharhabe , imiDange kunye namaNdlambe . Kukho nezinye izidukho ezifumaneka kumaXhosa ezo ngabaThembu , amaBhaca , abakoBhosha , kunye namaQwathi nabo basebenzisa isiXhosa .

Xhosa-children.JPG

Igama elithi isiXhosa okanye igama lamaXhosa lithathwe kwinkosi enkulu yokuqala yamaXhosa eyayibizwa ngokuba nguXhosa. Yona eligama yaliphiwa ngabaThwa ababesaziwa njengabantu bokuqala . Ngokolwimi labaThwa eligama lithetha ubungqongqo kunye nokucaphuka . Emva kokuthiywa kwenkosi uXhosa kwatsho kwakho iqela labantu elibizwa ngamaXhosa kwaye elithetha isiXhosa.

AmaXhosa aphuma eTranskei kunye naseCiskei . Amanye ohlukene kubantu bakwaNguni kuqhushululu olwaye lwadaleka olubizwa ngokuba yiMfecane . Nabo abo bantu babohlukene kwanguni ikwangamaXhosa kodwa isiXhosa abasithethi ngendlela efanelekileyo kwaye babiza iziduko ezohluka-hlukeneyo umzekelo : amaMfengu , amaBhele kunye namaZizi .

Aba bantu babizwa ngamaXhosa baneenkolo kunye namasiko . Basebenzisa amabali ukuze asombulule iingxaki zawo. Akholelwa kuThixo kodwa ngokwesiXhosa nguQamata . Ngokwesiko lawo izinyanya zawo ezingooyise mkhulu ababhubhayo zisebenza ukukhusela kwaye zincedisana no Qamata ukuze amaXhosa akwazi ukuphila . Amaphupha adlala eyona ndima inkulu ukuze umXhosa adibane nezinyanya zakhe

Aneenkosi zawo ezinkulu zokuqala . UXhosa yayiyinkosi yokuqala equlethe imvelaphi nentsusa yegama lamaXhosa . Yena unkosi uXhosa waye walandelwa ngunkosi uPhalo owaye walizwa ngoonyana ababini ababebizwa ngokuba nguGcaleka kaPhalo kunye noRharhabe kaPhalo owayesiza emva koGcaleka . Ezo yaphela izezinye iinkosi zakwaXhosa . AmaXhosa aye ohlulwa ngokobukhosi phantsi kooGcaleka kunye nooRharhabe kwaye zikhona nezinye inkosi ezilandela emva kwabo .

Kanti ke ngesizingomba izifuba sibeneqhayiya lokuba ooKhokho bethu zange banikezele kwabamhlophe kanti ke nezozizwe zintsundu ziphambili ngoku zalwa zaphumelela kuba yayizizizwana ezinoxolo nobuntu kwaye zingafuni mfazwe.

" Inkaba yakho iphi ?" lombuzo amaXhosa adla ngokuwubuza xa efuna ukwazi ngemvelaphi yakho , umnombo wakho ukutsho , ikhaya , uzalwa ngubani ? , yena ezalwa phi ?

Eyonqulo lukaThixo indima yeyenye imini, okwangoku manditshaye kuba inqawe yam sele izicimele ifuna ukuqongqothwa!