Bawo osezulwini

Bawo osezulwini ngumthandazo oyisiseko ekukholweni lobuKristu.

Umbhalo walo mthandazoEdit

Bawo wethu osemazulwini malingcwaliswe igama lakho ubukumkani bakho mabufike intando yakho mayenziwe emhlabeni ,njengokuba isenziwa emazulwini. Siphe namhlanje isonka sethu semihla ngemihla. Usixolele izono zethu, njengokuba nathi sibaxolela abasonayo thina. Ungasingenisi ekuhendweni. Usisindise enkohlakalweni. Ngokuba ubukumkani bobakho. Namandla ngawakho. Ubungcwalisa bobakho. Kude kube ngunaphakade AMEN.