District Six

District Six yindawo eKapa, eMzantsi Afrika.