I-velocity ngu-mlinganiselo obonisa isantya ekhawuleza ngaso into ehamba ngomkhondo othile. ngamanye amazwi, i-velocity sisantya esikumkhondo ekuhanjwa ngawo yiloo nto ihambayo.  

Ukubala i-velocity yento, sahlula-hlula i-displacement yayo (ukutshintsha kwayo isikhundla sendawo ebimi kuyo)  ngexesha ethe yalithatha xa ibisenza olo tshintsho. 

Umzekelo, ukuba i-object okanye into ihamba umgama ongangeemitha (m) ezinga-20 ukuya ngasekhohlo ngemizuzwana nje emi-4, ivelocity (v)yayo, ziyakulingana:

Imithombo

tshintsha