IBhayibhile

iBhayibhile ivela kwigama lesiGrike, yiyo nayiphi na yeengqokelela zezibhalo zenkolo yamaJuda namaKristu. IBhayibhile ayifumaneki ngohlobo olunye njengoko okubhaliweyo okweencwadi ngeencwadi kuyahlukahlukana kwiimvaba ngeemvaba.

Gutenberg Bible.jpg

Bona kwakhoEdit


IBhayibhile
Genesis | Eksodus | IMizekeliso | INdumiso | Yobhi | Isaya | Yeremiya | Hezekile | Daniyeli | IZenzo | Mateyu | Luka | Yohane | Roma | ISityhilelo | 1 Korinte | 2 Korinte | 1 Tesalonika | 2 Tesalonika | 1 Timoti | 2 Timoti | Hebhere | Yakobi | 1 Petros | 2 Petros | 1 Yohane | 2 Yohane | 3 Yohane | ISityhilelo | INtshumayeli