IHawayi

IHawayi yiphondo lamaphondo angamashumi amahlanu eMelika. Idolophu elikomkhulu yaseHawayi yiHonolulu.