Ibhokisi yemoto

Imoto yebhokisi yimoto ecibiyelwe ebhokisini neyenzelwe ukuthwala igutsi, kwaye le moto ihamba kumzila kaloliwe.   Iimoto zebhokisi zineengcango emacaleni ngcango ezo zahluka-hlukeneyo ngobukhulu kwanangeendlela asebenza ngazo. ezinye iimoto zebhokisi zineengcango ezisekupheleni kwazo amakhonkco acuthwayo navulwayo ukuze zikwazi ukulayisha izinto ezinkulu.  

Ibhokisi yemoto