igama elithi Iimpundu  lisisithetha nto nye nendawo apho  ubuntu, ngomzimba obonakalayo singathi buphela khona, le ndawo ke yaziwa ngokuba ngumzantsi womzimba womntu. Impundu iiqeba elinye lempundu.

Iimpundu zomfazi nezendoda
I-anus yimbobo ephakathi kwala maqeba mabini eempundu.  

Iimpundu zisengabizwa ngokuba zii-"butt" ngesiNgesi. Elinye igama lesiNgesi ekubizwa ngalo iimpundu nelithathwa njengegama elisisithuko kuthiwa y"i-ass".

Owona msebenzi weempundu kukuba zinceda abantu ukuba bakwazi ukuhlala. Iimpundu zikwaziwa njengelungu lomzimba elivuselela imizwa yokwabelana ngesondo ebantwini. Impundu ziyabandakanyeka ekwabeleni ngesondo kwinto ebizwa ngesingesi ngokuba yi-anal sex.   and kwi mpundu zabafazi amadonda afaka into kuthiwa Yi pipi ibizwa ngozeka ngo lungu sex kuthiwa inandi. Kuqhiba. Uyazala umfazi. Ipipi inje 🍆 koda Yona inde