Iindaba

Iindaba zenzeka xa abantu bethetha   ngeziganeko ezisematheni  (izinto ezenzeka ngoku sithethayo). Iindaba zisenokuza ngamaphepha-ndaba, ngoomabonakude, ngeemagazini, okanye ngoonomathotholo. Iliqela imizila yeendaba k-ubuxhaka-xhaka beengcingo zoomabonakude abasoloko bephokoza iindaba imini yonke, iindaba ezifana ne-Fox News kunye ne-CNN. ziliqela iindaba zemagazini ezifana ne- Time, i-The Economist, kunye ne-Newsweek. Unondaba ngumntu onceda abaphulaphuli ngeendaba.  Umzekelo, uBrian Gotter ngunondaba.