Imbeleko

Imbeleko lisiko elithi lenziwe kwakhoza ngenjongo zokwamkela umntwana kusapho, aye athethe amaxhego namaxhagwazana bathi 'bamazisa kwizinyanya ukuze zimkhusele ezintweni ezimdaka nezingalunganga'. Xa lisenziwa ke elisiko ndithi lisiko kuba kwaxhosa batsho xa beyibiza kuye kuxhelwe ibhokhwe emhlophhe ebonisayo ukuba umntwana akanazono, usasandokuzalwa kuphekwe,kwenziwe notywala besixhosa umqombothi ke ukutsho umntwana lowo ke wenzelwayo uye aqatywe umhlaba obomvu( imbola) oxutywe namanzi kusikwe nenqatha lebhokwe lenziwe into eyineklesi ifakwe lembola yakhe ke nalo elo nqatha lijike libebomvu kusikwe nase sikhumbeni sebhokhwe leyo yakhe indawana encinci yenziwe ibhengile afakwe apha esihlahleni sakhe.emva koko kuye kubekhona inyama ayityiswa yedwa ingavuthwanga (umkhono walobhokwe) kuthiwa uyashwama umntwana, ushwamela esithebeni sehlahla lomnquma, ushwama nomama lo amfukameyo,abantu abangeka yenzelwa imbeleko abashwami kulamkhono. elisiko alenziwa ngokufana kuye kohluke amakhaya neziduko, umzekelo ezinye iziduko zenza imbeleko nge nkomo. Elinye igama lembeleko kuthiwa ngumqabo.