Intaba kukukhukhumala kwendalo okwenzeka emhlabeni apha ngaphezulu yile ndawo ibayincochoyi (okanye incakam). Iba yindawo enyukayo nende kunenduli. Iintaba zisoloko zicingelwa okokuba zizinduli ezibude bazo bungaphaya kwama-600 eemitha (malunga nama-2000 eenyawo), kodwa lo mbono awunjalo kuwo onke amazwe.

Matterhorn Riffelsee 2005-06-11.jpg


iintaba zibalulekile kuba zisoloko zinamanzi phakathi kwazo, kwaye zisoloko zibakho apho aqalisa khona amanzi ukubaleka. Iintaba zinjengezihluzi, ngoko ke abantu bangafumana amanzi ahlaziyekileyo.