iphepha zizinto eziphuma emithini kwaye zisetyenziselwa ukubhala, kusetyenziswa i-inki.