IsiBhulu (Afrikaans) silulwimi oluthethwayo eMzantsi Afrika naseNamibia. Sithethwa luninzi lwabantu baseMntla Koloni naseNtshona Koloni eMzantsi Afrika. Sivela kusapho lweelwimi zaseJamani.

IsiBhulu