Isitshixo sokuloga yintwana ye-spyware okanye ye-computer hardware eshicilela ii-keystrokes fumana iinkcukacha zee-passwords nezee-credit card. Ngamanye amaxesha urhulumente usebenzisa ii-keyloggers xa eqhekeza i-encryption naxa efuna ukujonga abenzi bobubi okanye abo bamoshayo.