Itshesi

Itshesi (chess) ngumdlalo othi udlalwe ngabantu ababini, odlalelwa kwibhodi enebhokisi ezingamashumi anesithandathu anesine. Itshesi ngowona mdlalo uxatyisiweyo ngakumbi ngabantu abadala ngokweminyaka. Umdlali ngamnye xa eqala ukudlala uqala afumane amaxhoba okudlala angamashumi anesithandthu: Inkosi enye, Inkosazana enye, Omongamelin ababini, Amajoni asibhozo kunye namahashe amabini.

Itshesi set.
Chess Competition 2013

Onke lamaxhobo ahamba/dlalwa ngendlela eyahlukaneyo. Lamxhoba asetyenziswa ngokuhlasela okanye ukukhusela awakho amaxhoba. Xa umdlali omnye ephmelele uye akhwaze athi, "checkmate". Xa umdlali esithi checkmate sube evalele inkosi yomnye umndlali.

Iindawo edlalwa kuzo itshesiEdit

  • Ezikolweni
  • Emakhayeni

Imithetho[1]Edit

  • Umdlali akangxoli xa edlala itshesi.
  • Amaxhoba amhlophe ngawo ahamba kuqala.
  • Umdlali akadlali kabini, udlala atsho alinde omnye umdlali adlale.

ImithomboEdit