iziphawuli yinto echazayo enye into... umzekelo: aba bahle. ubahle sisiphawuli ngoba uyachaza ba kunjani. iziqu zazo: bi de dala futshane khulu ningaphi ninzi nje nye bini thathu.....