Kwezinye iilwimi, umzekelo Isingesi, sibhala ileta kwilungu ngalinye likanobumba. Iileta zibonisa izandi ezahlukeneyo xa ulwimi luthethwa.

Umbhalo okwikhasi obonakalisa oonobumba ngokwahlukana kwabo, i-fonts kunye nebungakanani. Lo ke wona umbhalo usuka kumnyaka we-1728

Ezinye iilwimi azibasebenzisi nobumba kwimibhalo yazo: isiTshayina, umzekelo, sisebenzisa ii-"ideograms".

KwisiNgesi nakwezinye iilwimi, eyonanto incinane kwimibhalo ngunobumba. sisebenzisa oonobumba ukwenza amagama. Kwezinye iilwimi, umzekelo, iSipanish, kusoloko kukho unobumba omnye kwisandi ngasinye (okanye singathi: kwi-phoneme nganye, esona sakhiwo sentetho nesakhe sasincinane xa kusekwa intetho). Kulula ukukufunda oku. Kwezinye iilwimi, umzekelo, kwisiNgesi, singasebenzisa oonobumba abaninzi kwisandi esinye, okanye unobumba omnye kwizandi eziliqela. kubanzima ke kubafundi ukufunda oku. Nantsi emizekelo:

ISpanishi: feliz eligama linoonobumba abahlanu kunye nezandi ezintlanu.
IsiNgesi: happy eli gama linoonobumba aba-5 nezandi ezi-4.
KwisiNgesi sisebenzisa u-"a" ku "happy" kwizandi ezintathu:
a = /æ/ (pad) OR /ɑ/ (bar) OR /Ej/ (cake)
KwiSipanishi sisebenzisa u-"a" kwisandi esinye:
a = /a/ (gato)

IsiNgesi, isiFrentshi, iSipanishi kwaye ezinye iilwimi ezininzi zisebenzisa oonobumba besiLatini xa zibhalwa. kule alphabet kusoloko kukho iintlobo ezimbini zoonobumba kwisandi ngasinye. Umzekelo, "A" and "a". Kwezinye ii-alphabets, umzekelo i-alphabet yesiCyrillic, kukho unobumba omnye kuphela kwisandi ngasinye (ngaphandle kwesiCyrillic esibhalwe ngesandla, apho unobumba omkhulu ungumbhalo owahlukileyo - aze ke ngoko angabinakwahluleka phakathi koonobumba abancinane ahamba nabo kuloo mbhalo). Naba aba nobumba: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

I-alphabet yesiLatini: D d
I-alphabet Cyrillic: Д д