Open main menu

Wikipedia β

Changes

Iphepha Elingundoqo

211 bytes added, 2 years ago
no edit summary
This is the '''[[IsiXhosa|Xhosa language]]''' Wikipedia, which currently holds '''[[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]]''' [[Special:AllPages|articles]].
<div style="background:#f9f9f9; border:1px solid #ddd; -moz-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35); -webkit-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35); box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35); -moz-border-radius: 7px; -webkit-border-radius: 7px; border-radius: 7px; background: -moz-linear-gradient(top, #fff 75%, #f9f9f9 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(75%,#fff), color-stop(100%,#f9f9f9)); background: -webkit-linear-gradient(top, #fff 75%,#f9f9f9 100%); background: -o-linear-gradient(top, #fff 75%,#f9f9f9 100%); background: -ms-linear-gradient(top, #fff 75%,#f9f9f9 100%); background: linear-gradient(top, #fff 75%,#fff 100%); height:auto; padding-left:10px; padding-right:10px; padding-bottom:5px; padding-top:5px; margin-left:5px; margin-right:5px; margin-bottom:6px;">
{| style="width:100%;"
| style="width:61%; color:#000;" |
<!--
 
''If you speak isiXhosa then '''you''' can make it. Go ahead - and start working on your Encyclopedia. (Please Log-in or Create an account first)''<p>
Panimula
 
<p><b>Siyacela, mawethu, niwuhloniphe lo msebenzi. Musa ukubhala ngesiNgesi okanye isiBhulu apha. Siyavana?
<br><center>
<big> ngesiXhosa qhâ !! </big>
</center>
----
{| cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="plainlinks"
|-
|colspan=3 valign=middle style="clear: both; border: 2px solid #ffe2e2; margin: 0em; background-color: #fff5f5; padding-bottom: 0.0em;"|
<br />
<!--
{{{{CURRENTMONTHNAME}}_{{CURRENTDAY}}_selektiewe_herdenkings}}
-->
[[{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}}]]
{| style="width:280px; border:none; background:none;"
<h2> Siyanamkela Mawethu!</h2>
| style="width:280px; text-align:center; white-space:nowrap; color:#000;" |
[[Image:Nelson Mandela.jpg|right|thumb|[[Nelson Mandela]]]]
<span style="font-family:Arial;font-size:230%;color:Lightblue;text-shadow: 0.1em 0.1em 0.1em gray">Wamnkelekile kwa'''[[Wikipedia]]'''</span><span style="font-family:Arial;font-size:230%;color:DarkBlue;text-shadow: 0.1em 0.1em 0.1em gray">''','''</span>
<div style="top:+0.2em; font-size:95%;">umqulu wolwazi lwasimahla.</div>
<div id="articlecount" style="width: 100%; font-size: 85%;"> Sele sinezihloko zamaphepha ezingama-[[Special:Statistics|<span style="color: green; font-size: 120%;">'''{{NUMBEROFARTICLES}}'''</span>]] ngoku esiXhoseni.</div>
|}
 
Masingen' enkomeni, singaphozisi maseko. <p> Ubuchule bokwenza iWikipedia ekhonza uluntu kwihlabathi jikelele iyasikhuthaza ukuba sizame ukuphuhlisa ulwimi lwesiXhosa ngokwakha iXhosapedia. Uluntu oluthetha isiXhosa luthe saa kwihlabathi liphela nangona uninzi lwethu luqukene eMzantsi-Afrika, ikakhulu kwiPhondo iMpuma-Kapa. Siyanimema nonke, mawethu, thathani inxaxheba ekwakheni isiXhosa kwelinxiwa siliphiwa kulo mqulu iWikipedia. Ukwenza njalo kuyakukhuthaza uluntu kwihlabathi jikelele ukuba lufunde ulwimi lwesiXhosa, nto leyo eyakukhuthaza udlelwano nezizwe ngezizwe rhwelele. Lonto ithetha ukuba inkqubela yoMzantsi-Afrika ixhomekeke kwimigudu esiyenzayo ukukhusela iilwimi zabantu abamnyama ukuze zityenziswe banzi kwezo rhwebo nombangazwe nakwamanye amaphulo. Ngamafutshane masithi lo singawo umba apha ume ngoluhlobo:<p><b>
| class="fonslogo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #a7d7f9; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;" style="text-align:right; font-size:90%; padding:12px 17px 0px 0px;font-weight:bold;" |
1. Imeko yoLwimi lwesiXhosa <p>
|style="width:13%;font-size:100%;color:#000"|
2. Ezendalo <p>
<span style="white-space:nowrap">[[Welcome:isiZulu|isiZulu]]</span><br />
3. Ezentlalo <p>
<span style="white-space:nowrap">[[Welcome:isiBhulu|isiBhulu]]</span><br />
<p>
|style="width:13%;font-size:100%"|
'''AmaXhosa ngabantu abayithandayo into entle, abantu abakholelwayo kukuhlalisana kakuhle nabanye abantu (bezinye iintlanga nezizwe). Isizwe samaXhosa njengazo zonke izizwe zaseAfrika zikholelwa kakhulu kwizinto zomoya, ubomi obuphilwa ngaba bantu busekelezelwe kwizinto zomoya. Umz: aba bantu bakholelwa ekuthini ukuze baphile ubomi obububo kufuneka bakholise uMdali wabo, uQamata.'''
<span style="white-space:nowrap">[[Welcome:isiPedi|IsiPedi]]</span><br />
</p>
<span style="white-space:nowrap">[[Welcome:isiSotho|IsiSotho]]</span><br />
<p>
|style="width:13%;font-size:100%"|
Abukho ubomi obunokubasa empumelelweni eyiyo bengathanga banqule kuye uQamata abangamboniyo ngeliso lenyama. Kuthi kwakuvisiswana naye uQamata baphile ngokholo lokuba zonke izinto ziza kuhamba kutghg kakuhle, amathamsanqa aza kubalandela ze wona amashwa awagxothe uQamata phakathi kwabo. Eli candelo lisaphuhliswa. Ungatyhafi, uphinde ubuye kwamsinya. Ukuba unanto ithile ufuna ndikubekele apha, yithumele kum nge-email uyenze ibe yi-word attachment. mna ndiza kuyibhala apha ngolo hlobo uyithumele ngalo so ndiyakubongoza bhala kakuhle uyilungise imbalelwano yakho. I-email yam ithi: veech18@yahoo.com. Ifone yona ithi ( 27)73 911 6933. Mandishenxe okwangoku!
<span style="white-space:nowrap">[[Welcome:isiNgesi|IsiNgesi]]</span><br />
<span style="white-space:nowrap">[[Welcome:isiTswana|IsiTswana]]</span><br />
|}
</div>
 
</p>
{| id="mp-upper" style="width: 100%; margin:6px 0 0 0; background:none; border-spacing: 0px;"
'''4. Ezempilo <p>
| style="width:50%; background:#F0F8FF; border:1px solid #EECFA1; padding:10px; margin-bottom:7px; vertical-align:top; -moz-border-radius:1em; -webkit-border-radius:1em; border-radius:1em;" |
5. Ezoqoqosho noshishino<p>
{| style="width:100%; margin:0 0 0 0; padding:0 0 0 0;"
6. Ezombangazwe <p>
|- style="vertical-align:top;"
7. Ezamandulo </b></p><p>
| style="width:100%;" |
8. Iziduko okanye Ukuzithutha</p>'''
<div id="mf-fp">
{{HU/BoxHeader|#6677FA|#8899FD}}<center><span style="font-family:Tahoma;font-size:100%;color:Blue;text-shadow: 0em 0em 0em grey">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''IsiXhosa'''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></center></div>
</div></div>
{{HU/BoxContent
| content = {{Main page}}
| line = <!--{{·}} [{{fullurl:Wikipedia:Gambar pilihan/{{#expr:ceil (({{#time:z}} +1) div 4)}}_{{#time:Y}}|action=edit}} sunting]-->
}}
|}
 
Ezi ke sithi bayibe ziziqingatha ekwakheni le Xhosapedia okwangoku, kodwa ke ziyatshintsha ekuhambeni kwexesha. <p>Malusasazwe ulwazi lokwakhiwa kwale Xhosapedia kuMzantsi-Afrika iphela, ikakhulu kubafundi kumabanga aphezulu. Lo ngumsebenzi wakhe wonke ubani ofuna ukuthath' inxaxheba. Masiphum' iphulo, Mzi kaPhalo, sibiz' iinzululwazi zesiXhosa zize kusixhasa ukwenza ukuba imigudu yethu ihlonipheke kubasebenzisi bomMnathazwe (internet). Ukwenza njalo kukuphilisa inkululeko yesizwe, kukukhonza uluntu, yaye okuphambili kukuzimasa uluntu kwihlabathi liphela.
{| style="width:100%; margin:0 0 0 0; padding:0 0 0 0;"
|- style="vertical-align:top;"
| style="width:100%;" |
<div id="mf-fp">
{{HU/BoxHeader|#6677FA|#6677FA
}}<center><span style="font-family:Tahoma;font-size:100%;color:Blue;text-shadow: 0em 0em 0em grey">'''Amaqela'''</span></center></div>
</div></div>
{{HU/BoxContent
| content =
{{{!}} class="plainlinks" style="background:transparent; margin:auto; text-align:left; width:100%; font-size: 90%" cellpadding="2"
{{!}}-
{{!}} style="text-align:center;" {{!}} [[File:Nuvola apps kalzium.png|35px]]
{{!}} style="width:40%" {{!}} '''i-Mathematika nenzululwazi yezendalo'''<br />[[:Category:IBayoloji|IBayoloji]] - [[:Category:Logika|Logika]] - [[:Category:iMathematika|iMathematika]]
{{!}} style="text-align:center;" {{!}} [[File:Nuvola apps kdmconfig.png|35px]]
{{!}} style="width:40%" {{!}} '''I-Social sciences'''<br />[[:Category:iJografi|iJografi]] - [[:Category:Imbali|Imbali]] - [[:Category:Lingwistika|Lingwistika]] - [[:Category:Ipolitiki|Ipolitiki]] - [[:Category:Ezoqoqosho|Ezoqoqosho]] - [[:Category:Religion|Religion]] - [[:Category:Filosofia|Filosofia]]
{{!}}-
{{!}} style="text-align:center;" {{!}} [[File:Nuvola apps display.png|35px]]
{{!}} style="width:40%" {{!}} '''Inzululwazi esetyenziswayo ekuhlaleni'''<br />[[:Category:Amayeza|Amayeza]] -
{{!}} style="text-align:center;" {{!}} [[File:Nuvola apps kcoloredit.png|51px]]
{{!}} '''Ubugcisa'''<br />[[:Category:Arkitektura|Arkitektura]] - [[:Category:Kino|Kino]] - [[:Category:Dansa|Dansa]] - [[:Category:Umculo|Umculo]] - [[:Category:Teatra|Teatra]] - [[:Category:Pikting|Pikting]] - [[:Category:Ezemidlalo|Ezemidlalo]] - [[:Category:Television|Television]]
{{!}}-
{{!}} style="text-align:center;" {{!}} [[File:Nuvola apps edu science.png|35px]]
{{!}} '''Inzululwazi yeseFisiki'''<br />[[:Category:IAstronomi|IAstronomi]] - [[:Category:IFiziki|IFiziki]] - [[:Category:IKhemistri|IKhemistri]] - [[:Category:Injineli|Injineli]]
{{!}} style="text-align:center;" {{!}} [[File:Nuvola filesystems folder home.png|35px]]
{{!}} '''Inkcubeko namasiko'''<br />[[:Category:Etnografia|Etnografia]] - [[:Category:Etnologia|Etnologia]] - [[:Category:Antropologia|Antropologia]] - [[:Category:Sosiologia|Sosiologia]] - [[:Category:Etologia|Etologia]]
{{!}}}
| line =
}}
|}
 
'''AMANDLA! NGAWETHU!'''
{| style="width:100%; margin:0 0 0 0; padding:0 0 0 0;"
<br />
|- style="vertical-align:top;"
<br />
| style="width:100%;" |
 
<div id="mf-fp">
<P>'''IMBALI EMFUTSHANE (EBHALWE NGESIXHOSA)YABABHALI BEELWIMI ZESINTU'''</P>
{{HU/BoxHeader|#6677FA|#8899FD}}<center><span style="font-family:Tahoma;font-size:100%;color:Blue;text-shadow: 0em 0em 0em grey">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;'''Abanye oo-Wiki'''&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></center></div>
 
</div></div>
<p>
{{HU/BoxContent
[[Benedict Wallet Vilakazi]]
| content = {{Other Wikis}}
<br />
| line = <!--{{·}} [{{fullurl:Wikipedia:Gambar pilihan/{{#expr:ceil (({{#time:z}} +1) div 4)}}_{{#time:Y}}|action=edit}} sunting]-->
[[Walter Benson Rubusana]]
}}
 
</p>
 
<div class="usermessage"><center>
[[meta:List of articles all languages should have|List of articles all languages should have]]<br>
[[Wikipedia:Vital articles|Vital articles (1000)]]<br>
[[Wikipedia:Vital 100|Vital 100]]<!--
<center>
<div style="width:98%;margin-top:.7em;border:1px solid gold;background:#cef2e0;padding:.7em;text-align:center">
<big>'''[[{{CURRENTDAYNAME}}]] [[{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}}|{{CURRENTDAY}}]] [[{{CURRENTMONTHNAME}}]] [[{{CURRENTYEAR}}]]'''</big>
* '''Article #{{NUMBEROFARTICLES}} :''' {{Special:Newpages/1}}
</div>
</center> -->
<br>
{| width="60%" style="border:1px solid black" align=center
|
<inputbox>
type=create
width=45
</inputbox>
|}
</center></div>
----
<small>
:'''Other Wikis'''
[http://meta.wikipedia.org/ Meta-Wikipedia] - [http://wiktionary.org/ Wiktionary] - [http://wikiquote.org/ Wikiquote] - [http://wikibooks.org/ Wikibooks] - [http://sources.wikipedia.org/ WikiSource]
</small>
----
[http://www.wikipedia.org/ For more information go to the main website]
----
 
==Other South African language Wikipedias==
[[:af:|Afrikaans]]&nbsp;·
[[:en:|English]]&nbsp;·
[[:st:|seSotho]]&nbsp;·
[[:ss:|SiSwati]]&nbsp;·
[[:ts:|Xitsonga]]&nbsp;·
[[:tn:|Setswana]]&nbsp;·
[[:ve:|Tshivenda]]&nbsp;·
[[:zu:|isiZulu]]
 
==Other African-language Wikipedias that are not among large ones==
[[:aa:|Afar]]&nbsp;·
[[:ak:|Akan]]&nbsp;·
[[:am:|አማርኛ]]&nbsp;·
[[:bm:|Bamanankan]]&nbsp;·
[[:ny:|Chi-Chewa]]&nbsp;·
[[:ee:|Ɛʋɛ]]&nbsp;·
[[:ff:|Fulfude]]&nbsp;·
[[:lg:|Luganda]]&nbsp;·
[[:ha:|هَوُسَ]]&nbsp;·
[[:hz:|Otsiherero]]&nbsp;·
[[:ig:|Ìgbo]]&nbsp;·
[[:kr:|Kanuri]]&nbsp;·
[[:kg:|Kongo]]&nbsp;·
[[:kj:|Kuanyama]]&nbsp;·
[[:ki:|Gĩkũyũ]]&nbsp;·
[[:mg:|Malagasy]]&nbsp;·
[[:mt:|Malti]]&nbsp;·
[[:ln:|Lingala]]&nbsp;·
[[:rw:|Kinyarwanda]]&nbsp;·
[[:om:|Oromoo]]&nbsp;·
[[:rn:|Kirundi]]&nbsp;·
[[:sg:|Sängö]]&nbsp;·
[[:sn:|chiShona]]&nbsp;·
[[:so:|Soomaaliga]]&nbsp;·
[[:sw:|Kiswahili]]&nbsp;·
[[:ti:|ትግርኛ]]&nbsp;·
[[:tum:|chiTumbuka]]&nbsp;·
[[:tw:|Twi]]&nbsp;·
[[:ng:|Oshiwambo]]&nbsp;·
[[:wo:|Wolof]]&nbsp;·
[[:yo:|Yorùbá]]&nbsp;·
(''For other large Wikipedias, look into the side-bar.'')
 
<!-- interwikis to large Wikipedias (more that 10,000 articles) -->
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__
211
edits