Transkei

ITranskei ngummandla ophesheya komlambo iNciba ukuya kuma kwidolophu yaseKokstad phambi kokungena kumhlaba wakwaZulu. Lo mmandla abahlali bawo uninzi ngamaXhosa anezizwe ezahlukeneyo eziquka amaMpondo, amaBomvana, amaMpondomise, amaBhaca, amaHlubi, kunye nabeSusthu. Ezi zizwe zinezithethe, amasiko kunye nezikumkani ezahlukeneyo.