UMichael Jackson

Michael Jackson (2003)

Ukuzalwa kwakheEdit

U-Michael Joe Jackson (wazalwa ngomhla wama-29 kweyeThupha ngo-1958). Wayeyimvumi nobhali weengoma waseMelika, engumdanisi, engumdlali weqonga, engusomashishini,nomxhasi omkhulu. Wayesaziwa ngegama elithi King of Pop. Igalelo lakhe kwicandelo lezomculo, ekudaniseni nakwifeshini, kunye nokupapasha ngobomi bakhe, zonke ezi zinto zamenza abeyintandane yehlabathi kumashumi amane eminyaka.