Umdlalo

Umdlalo udla ngokuchazwa njengohlobo lomdlalo wokuzonwabisa ofuna kushukunyiswe umzimba kwaye ubandakanya ukhuphiswano umzekelo njengebaseball, isoka, ibowling, okanye ibasketball. Ulutsha oluninzi kanti ke nabadala badlala imidlalo kunye noogxa babo. Amadoda ezemidlalo aqeqesha ukutitsha okanye ukulolonga amaqela okanye okanye umntu ngamnye bebabonisa okokuba bangaziphucula njani na. Imidlalo ingadlalwa ngaphakathi ezindlwini okanye nhaphandle

Some people like to watch other people play sports. Those who watch others playing sports are called fans. While some fans watch sports on television, others actually go to stadiums or other places where people pay to watch them in person. These fans are called spectators.

At present, there is a great variety of sports available, for example:

A shoulder throw at Judo rank graduation, Japan