Umhobe wesizwe wase Mzantsi Afrika


Ingoma entsha

tshintsha

Nkosi sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.
Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa le matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa, South Afrika, South Afrika.
Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,
Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom
In South Africa our land.

Ingoma endala

tshintsha

Kwabhalwa ngo-1918 ngu-C.J. Langenhoven gu qulelwa kwi-afrikaans

Oluhlaza bethu obomvu njengebhakabhaka
Kunzulu njengolwandle oluhlaza
Kwiintaba ngonaphakade ezimemeze yonke into esiyithethayo
Ngaphezu kweendawo apho kungekho mntu
Ngokucwina kwenkunzi yenkomo
Bava ilizwi labantu bethu ngokuvakalayo
Malunga nalizwe esilithandayo kakhulu
Siya kuphendula xa ebiza
Siya kumnika into ayicelayo
Siya kuhlala, siya kufa
Lethu lomhlaba Mzantsi Afrika

Epheleleyo kunye nembali Umhobe weSizwe waseMzantsi Afrika omdala "Die Stem"

kujonga kwakhona

tshintsha

nceda uthuthuke ngokufunda oku https://en.wikipedia.org/wiki/National_anthem_of_South_Africa