Umntwana

umntwana lusana elizalwa lingazi nto likhuliswe ngabazali balo ngendlela abafuna ulikhulisa ngayo ze bali fundise ngendlela emalenze ngayo intlonipho ukurhumeka nokwenza nantoni na ethethwa ngumtu omdala kulo

Umntwana ngu mntu omncinane.