"''Ngaphantsi komthi omile okwe Hashe leHorse Chestnut" ibhalwe nguMary Cassatt, indawo eyomileyo kunye nombhalo o- aquatint , 1898.

Abazali  bomntu ngumama notata okanye loo mntu ujojnge inzalo yakhe.  ebantwini, umzali ngumntu ongumama okanye ongutata awomntwana. Basenokuba ngabazali abazala umntwana okanye babe bakwenza oko ngenxa yomthetho. 

Amaphepha azalana nalaEdit

  • Usapho
  • UMama
  • Umntwana
  • Ukunamathela kosana