William Shakespeare

uWilliam Shakespeare

uWilliam Shakespeare (owabhaptizwa ngo-1564; ze wasweleka ngomhla wama-23 kwinyanga kaTshazimpuzi) wayeyimbongi yaseNgilani.