Ibhotile

Ibhotile sisitya sokuphatha esisetyenziselwa ukuphatha izinto ezingamanzi. Iibhotile ziyashiyashiyana ngobukhulu.  Iibhotile zenziwa ngee-gilasi okanye okanye ngeplastiki. Into eqhelekileyo yeyokokuba iibhotile zebhiye zenziwe ngegilasi, zize zona ezithwala iziselo zenziwe nge-plastiki.

Iibhotile
Iibhotile ezintandathu.

[milk Ubisi], iwayini, i-lemonade, kunye namanzi zihlala zifakwa ezibhotileni.