Isilwanyana

Njengoko sisazi, zimbini iintlobo zezilwanyana esinazo, kukho ezo zasekhaya ezinje ngeegusha, inkomo, inkukhu, izinja, ikati nezinye. Kuphinde kubekho ezi zasendle ezifana neengada, neemfene, iindlovu njalo njalo.

Kwenziwa ntoni ngenkomo?Edit