Uluhlu lwabantu

Uluhlu lwabantu

Khawuguqule amagama lwesiNgesi yesiXhosa!


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

#Edit

AEdit

Ab-AkEdit

Al-AqEdit

Ar-AtEdit

Au–AyEdit


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BEdit

BaEdit

Be-BlEdit

BoEdit

BrEdit

Bu-ByEdit


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CEdit

Ca-CeEdit

Ch-CiEdit

Cl-CuEdit


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DEdit

Da-DhEdit

Di-DoEdit

Dr-DyEdit


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EEdit

Ea-EkEdit

El-EzEdit


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

FEdit

Fa-FlEdit

Fo-FzEdit


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

GEdit

Ga-GlEdit

GoEdit

Gr-GyEdit


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HEdit

HaEdit

He-HiEdit

Ho-HyEdit


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

IEdit


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

JEdit

Ja-JeEdit

Ji-JoEdit

JuEdit


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

KEdit

Ka-KiEdit

Kl-KuEdit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

LEdit

LaEdit

Le-LiEdit

Ll-LuEdit


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MEdit

Ma-MaoEdit

Mar-MayEdit

Mc-MnEdit

Mo-MyEdit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NEdit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

OEdit


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PEdit

Pa-PeEdit

Ph-PzEdit


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

REdit

Ra-RiEdit

RoEdit

RuEdit


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SEdit

Sa-SeEdit

Sh-SoEdit

SpEdit

StEdit

Su-SzEdit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TEdit

Ta-ToEdit

Tr-TzEdit


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

UEdit


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

VEdit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

WEdit

WaEdit

We-WhEdit

WiEdit

Wo-WyEdit


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

XEdit

YEdit


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ZEdit