Isitya sokuphatha siyi-object esetyenziswa ukuphatha into. Abantu bafaka izinto  kwisitya sokuphatha. umsebenzi wezitya zasenqanaweni kuthiwa yi-ontainerization.

Iintlobo zezitya zokuphatha

tshintsha