Uluhlu lweendawo eMzantsi Afrika

Olu luluhlu lweendawo kuRiphabliki waseMzantsi Afrika.

Provinces of South Africa-xh.svg

IPhondo baseMzantsi AfrikaEdit

Kukho uPhondo othoba kuRiphabliki waseMzantsi Afrika.

Uluhlu lweendawo eMzantsi Afrika  
iFreyistata | iRhawuti | Mntla-Koloni | Ntshona-Koloni
KwaZulu-Natala | Mpuma-Koloni | Limpopo | Mpumalanga | Mntla-Ntshona