Abantu basebenzisa olunye ulwimi lwokuthetha ebantwini.

Kukho iilwimi ezininzi ezahlukileyo ... isiNgesi, isiXhosa, isiZulu, isiBhulu, isiSotho, isiPedi .....

Commons-logo.svg Language